Privacyverklaring

Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de ‘AVG’).

U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig door te nemen, en dit ook regelmatig te doen. Toekomstige aanpassingen zijn immers niet uit te sluiten.

Is er toch iets niet helemaal duidelijk, dan kan u steeds contact opnemen met DE DAM via info@sportdedam.be

DEEL I.                  Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door SPORT DE DAM cvba, Lokerhoutstraat 29  9160 Lokeren, 0432.102.039  .DE DAM wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat DE DAM instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot DE DAM:

 Sportcentrum  DE DAM CVBA – Lokerhoutstraat 29 – 9160 Lokeren 

                                         Tel : 09/348.76.56  –   info@sportdedam.be

DEEL II.                Doeleinden van de verwerking

Afhankelijk van de dienst waar u beroep op doet, verwerkt DE DAM uw persoonsgegevens op de wijze die hieronder beschreven staat. DE DAM streeft er naar uw gegevens niet door te geven aan derde landen die niet vallen onder een adequaatheidsbesluit van de EU. Indien dat uitzonderlijk toch het geval zou zijn, laten we u dit specifiek weten. 

Ledenbeheer en klantenbeheer 

Wanneer u een bestelling plaatst, zich inschrijft voor een sport – infosessie, netwerkevenement, begeleidingstraject,  sportabonnement  wordt, een ledenvoordeel aanvraagt, of op een ander manier een overeenkomst afsluit met DE DAM, verwerken wij de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder die gegevens kan DE DAM de overeenkomst niet uitvoeren. Binnen dat doeleinde worden de gegevens enkel doorgegeven aan verwerkers (zoals geïntegreerde sectoren en softwareleveranciers) die ingeschakeld moeten worden voor de uitvoering van de overeenkomst. Na het einde van de overeenkomst zullen uw gegevens nog 10 jaar bijgehouden worden (aangezien juridische vorderingen op basis van de overeenkomst tot 10 jaar na datum mogen worden ingediend). Daarna worden de betrokken gegevens gewist.  

Op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, houdt De Dam zich het recht voor de betrokken gegevens door te geven aan commerciële partners (zie hieronder) en te gebruiken voor profilering en direct marketing (zie hieronder).

Direct Marketing

De Dam houdt zich het recht voor de gegevens die zij over u heeft te gebruiken in het kader van direct marketing. Indien u lid bent of klant, gebeurt dit op grond van ons gerechtvaardigd belang  om te ondernemen. Via deze direct marketing kunnen we u informatie en aanbiedingen bezorgen die u mogelijks kunnen interesseren. Het gaat in dat geval om gegevens die De Dam rechtstreeks van u heeft verkregen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen behoudens de verwerkers die De Dam inschakelt op de direct marketing te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende 10 jaar of 5 jaar, resp. voor leden en klanten.

U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door dit eenvoudig te laten weten via op info@sportdedam.be mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). In dat geval wordt u uitgeschreven uit al onze communicatiekanalen.

Aangezien het om technische redenen niet mogelijk is om zich selectief uit te schrijven, zijn wij in dat geval genoodzaakt u automatisch uit te schrijven voor alle generieke mailingen, wat betekent dat u geen enkele algemene informatieve of commerciële boodschap meer zal ontvangen. In elke mailing die u ontvangt wordt eveneens de mogelijkheid voorzien om zich voor die specifieke mailing uit te schrijven. In dat geval blijft u wel andere relevante ondernemersinformatie ontvangen.

Ten aanzien van andere personen of prospecten, verwerkt De Dam de betrokken persoonsgegevens met het oog op direct marketing enkel op basis van hun toestemming. De betrokkenen hebben steeds het recht hun toestemming in te trekken op eenvoudig verzoek aan info@sportdedam.be.

Doorgifte van gegevens

De gegevens die De Dam van u verkrijgt worden op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen eveneens doorgegeven aan commerciële partners (sponsors, partners, sectororganisaties, …) voor commerciële doeleinden, zodat zij u kunnen contacteren met relevante informatie, aanbiedingen, enz. die u mogelijks interesseren. De betrokken gegevens worden door De Dam bewaard gedurende dezelfde termijn als de bewaringstermijn die voorzien is voor het doeleinde op basis waarvan de gegevens werden verzameld.

U kan zich steeds verzetten tegen een dergelijke doorgifte, door dit eenvoudig te laten weten via info@sportdedam.be, mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). In elke mail die u van ons of van onze partners krijgt, wordt u bovendien de mogelijkheid geboden om zich uit te schrijven voor die specifieke mailing.

Prospectie De Dam houdt zich het recht voor om, op grond van haar gerechtvaardigd belang  om te ondernemen, gegevens van klanten, bezoekers van de website, of personen die op een andere manier in contact komen met De Dam te prospecteren. Op grond van ons zelfde gerechtvaardigd belang kunnen deze gegevens worden doorgeven aan commerciële partners (zie hierboven).  Voor het overige worden deze gegevens enkel gebruikt door verwerkers die wij inschakelen in het kader van ons databeheer.  

Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende 5 jaar, tenzij het gaat om gegevens die we hebben verkregen naar aanleiding van een doeleinde waarvoor we die gegevens langer nodig hebben.

U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door dit eenvoudig te laten weten via info@sportdedam.be mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). Indien u bezwaar maakt, wordt u uitgeschreven uit onze communicatiekanalen. 

Deelname aan wedstrijden

Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd die door De Dam wordt georganiseerd, verwerken wij de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder die gegevens kan De Dam de overeenkomst niet uitvoeren en kan u dus niet deelnemen aan de wedstrijd. Binnen dat doeleinde worden de gegevens enkel doorgegeven aan verwerkers (zoals softwareleveranciers) die ingeschakeld moeten worden voor de uitvoering van de overeenkomst en aan de medeorganisatoren. Na het einde van de overeenkomst nog 10 jaar bijgehouden (aangezien juridische vorderingen op basis van de overeenkomst tot 10 jaar na datum mogen worden ingediend). Daarna worden de betrokken gegevens gewist.

Op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, geeft De Dam de betrokken gegevens ook door aan commerciële partners (zie hoger) en gebruiken we ze voor profilering en direct marketing (zie hoger).

Publieksstemming bij wedstrijden

Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd die door De Dam wordt georganiseerd door uw stem uit te brengen tijdens een publieksstemming, verwerken wij de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben vanuit ons gerechtvaardigd belang om de correcte werking van de wedstrijd te controleren. Enkel de gegevens die noodzakelijk zijn om misbruiken bij de stemming te kunnen detecteren, worden opgevraagd. Binnen dat doeleinde worden de gegevens enkel doorgegeven aan verwerkers (zoals softwareleveranciers) die ingeschakeld moeten worden voor de organisatie van de wedstrijd en aan de medeorganisatoren. Deze gegevens worden gedurende een termijn van 5 jaar bijgehouden (aangezien juridische vorderingen op basis van buitencontractuele aansprakelijkheid tot 5 jaar na datum mogen worden ingediend). Daarna worden de betrokken gegevens gewist.

DEEL III. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

Uw rechten

Naast het recht om een eventuele toestemming die u heeft gegeven terug in te trekken, beschikt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) over verschillende rechten met betrekking tot de verwerkingen (zoals hierboven beschreven) die De Dam uitvoert. U kan deze rechten kosteloos en op eenvoudig verzoek aan info@sportdedam.be vragen:

  • Recht van inzage

U heeft het recht om ons te vragen of wij gegevens  nu verwerken, en wanneer dat het geval is, om inzage te krijgen in die gegevens.

U heeft eveneens het recht om voor elke verwerking een overzicht te vragen van de instanties die uw gegevens via DE DAM ontvangen. 

  • Recht op rectificatie

U heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen. 

  • Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens te laten wissen indien

  • de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door De Dam werden verzameld;
  • u een gegeven instemming heeft ingetrokken;
  • u bezwaar maakt tegen de verdere verwerking;
  • de persoonsgegevens onrechtmatig door De Dam worden verwerkt;
  • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
  • de persoonsgegevens verzameld zouden zijn in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind (jonger dan 13 jaar).
  • Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet, De Dam deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van De Dam zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.

Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens

De Dam stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal De Dam u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.

Klachten

Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).